Thiết bị UV-C khử trùng dạng xe đẩy 2 tay Philips UVCT200 130W 12