Thiết bị UV-C khử trùng dạng xe đẩy 1 tay Philips UVCT100 65W 12