Khóa thông minh YDM7220 BioSecure

CHỨC NĂNG MỞ KHÓA BẰNG:
  • Vân Tay
  • Mã số
  • Thẻ từ RFID
  • Chìa cơ
  • Kết nối thông minh (tùy chọn) : Bluetooth, Z-Wave, Zigbee