Thiết bị UV-C khử trùng dạng batten có chóa loại 1x36W Philips TMS160C 1X36W TUV SLV/6 R